Sep 02

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2557

ตามที่แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 50,000 บาท ดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Read more [...]

Jun 03

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสติ๊กเกอร์

ด้วย นายทศพล บุญใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างคู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสติ๊กเกอร์ Read more [...]

Apr 04

คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการและภาพการอบรมการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานวีดีทัศน์

คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครง และ ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม อบรมการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม After Effect ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม Read more [...]

Apr 04

วีดีทัศน์การตัดสติ๊กเกอร์แบบ 2 ชั้น

วีดีทัศน์การตัดสติ๊กเกอร์แบบ 2 ชั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ KM ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ของแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การตัดสติ๊กเกอร์แบบ 2 ชั้น โดยนายทศพล Read more [...]

Feb 26

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานวีดีทัศน์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานวีดีทัศน์ Read more [...]

Feb 25

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทางไกล โครงการย่อยพัฒนาการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีอาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน Read more [...]

Nov 26

รับสมัครอาจารย์สอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2557 เอกสารแนบดังนี้ 1. Read more [...]

Oct 17

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล 2556

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทางไกล โครงการย่อย : พัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2556 แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read more [...]

Jun 18

เอกสารโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทางไกล โครงการย่อย : พัฒนาการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2556 2. หนังสือตอบรับและขอความร่วมมือบันทึกเทปสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล Read more [...]

May 30

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Read more [...]